REGULAMIN

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu filmowego 100 sekund Ochoty, zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie Fala Kultury z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 25, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000463716, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Konkurs jest realizacją zadania publicznego Konkurs filmowy – 100 sekund Ochoty, współfinansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa na podstawie umowy nr UD-V-WKU-B/4/2018.

 3. Celami konkursu są:

- aktywizacja do działalności artystycznej

‐ poszerzenie wiedzy o historii dzielnicy Ochota

‐ danie impulsu lokalnym grupom mieszkańców do wspólnych działań

‐ nawiązanie więzi społecznych

 

II Zasady Konkursu

 1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest stworzenie filmu przybliżającego wybrane wydarzenie, obiekt lub postać z historii dzielnicy Ochota.

 2. Czas trwania filmu konkursowego powinien wynosić maksymalnie sto sekund. Do filmu należy dołączyć czołówkę dostępną na stronie www.100sekund.pl. Czas trwania czołówki nie wlicza się do czasu trwania filmu.

 3. Twórcy filmów konkursowych mogą wykorzystać dowolny gatunek filmowy (np. reportaż, wywiad, dokument, opowieść fabularyzowaną itp.) oraz dowolną technikę.

 4. Filmy konkursowe mogą być nagrywane przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, kamery.

 5. Filmy konkursowe muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format wideo mp4 lub mov, rozdzielczość SD: 720/576 25fps z bitrate nie mniejszym niż 4 Mbit/s (format obrazu 16:9) lub HD: 1280/720 25 fps z bitrate nie mniejszym niż 6 Mbit/s. Maksymalna wielkość pliku 200 MB.

 6. Filmy konkursowe nie mogą zawierać słów, sformułowań, gestów i treści wulgarnych lub obraźliwych, a także propagujących ideologię nazistowską lub komunistyczną. Podczas realizacji filmu nie mogą ucierpieć zwierzęta.

 

III Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy.

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres Stowarzyszenie Fala Kultury ul. Mińska 25 lok. 412 (biurowiec PZO), 03-808 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs 100 sekund”. Formularz jest dostępny na stronie www.100sekund.pl.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za pisemną zgodą jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Formularz zgłoszeniowy dla osoby niepełnoletniej, zawierający zgodę jest dostępny na stronie www.100sekund.pl.

 4. Uczestnicy mogą tworzyć filmy konkursowe indywidualnie lub w zespołach. Każdy zespół musi wyłonić ze swego grona przedstawiciela, który będzie odpowiedzialny za kontakty z Organizatorem oraz odbiór nagrody.

 5. Uczestnicy, będący uczniami szkół podstawowych lub średnich, mogą w trakcie realizacji zadania konkursowego korzystać z pomocy wybranego przez siebie nauczyciela, który staje się Opiekunem pracy konkursowej.

 6. Każdy Uczestnik może przesłać na Konkurs więcej niż 1 pracę. W przypadku przesyłania kilku prac konkursowych potrzebny jest osobny formularz zgłoszeniowy dla każdej z prac.

 7. Nadsyłając pracę, Uczestnik oświadcza w imieniu swoim lub zespołu, że przysługują mu do pracy wyłączne i nieograniczone prawa autorskie i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora konkursu.

 8. Nadesłanie pracy na Konkurs oznacza wyrażenie zgody na przekazanie Organizatorowi niewyłącznych majątkowych praw autorskich oraz na wykonywanie praw zależnych do nadesłanych materiałów, a także przeniesienia tego uprawnienia na m. st. Warszawę w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

- utrwalenie i zwielokrotnianie we wszystkich technikach/systemach/rodzajach zapisu na wszelkich nośnikach zapisu magnetycznego, cyfrowego, nośnikach światłoczułych,

- wprowadzanie ich do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet oraz udostępnianie ich zapisów (plików) użytkownikom korzystającym z takich sieci na całym świecie,

- publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą,

- najem, użyczenie, nieodpłatna wymiana nośników, na których je utrwalono lub zwielokrotniono,

- wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnych, w tym Internetu, na wszelkich portalach społecznościowych,

- wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy miał do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z zapewnieniem złożonym przez Uczestnika Organizatorowi Konkursu o tym, iż film nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności, że jego rozpowszechnianie nie będzie prowadziło do naruszenia prawa do ochrony wizerunku osób przedstawionych w filmie oraz że osoby te (lub ich opiekunowie prawni) wyraziły zgodę na udział w przygotowaniu filmu.

 2. Wszystkie koszty związane z produkcją filmu konkursowego ponoszą Uczestnicy.

 

IV Termin i warunki nadsyłania prac konkursowych

 1. Nabór prac konkursowych trwa od 1 września do 20 października 2018 r.

 2. ​Prace konkursowe należy przesyłać na płycie CD/DVD na adres: Stowarzyszenie Fala Kultury ul. Mińska 25 lok. 412 (biurowiec PZO), 03-808 Warszawa z dopiskiem „Konkurs 100 sekund” lub za pomocą systemu wetransfer na adres e-mail: 100sekundfilm@gmail.com.

 3. W przypadku przesyłania kilku prac konkursowych każda powinna być przesłana w osobnym pliku.

V Rozstrzygnięcie konkursu

 1. ​W ciągu 9 dni od daty zakończenia naboru prac konkursowych wszystkie filmy spełniające warunki określone w tym regulaminie zostaną zamieszczone na stronie www.facebook.com/100sekund.

 2. ​W pierwszym etapie wyłaniania zwycięzców, trwającym od 29 października do 4 listopada 2018 r., na stronie www.facebook.com/100sekund będzie można głosować na nadesłane prace. W celu oddania głosu należy skorzystać z funkcji "Lubię to" umieszczonej pod właściwym postem. Głosujący może oddać głos na więcej niż jedną pracę. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przeprowadzania weryfikacji kont, z których oddano głosy.

 3. Do drugiego etapu wyłaniania zwycięzców przejdzie 10 prac, które zgromadzą największą liczbę polubień. Ich lista zostanie ogłoszona na stronie www.facebook.com/100sekund  oraz na stronie www.100sekund.pl w ciągu 5 dni od zakończenia głosowania.

 4. W drugim etapie prace będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora. Ogłoszenie werdyktu jury nastąpi na gali finałowej Konkursu. O miejscu i terminie gali laureaci konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

 5. ​Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.

 

VI Nagrody

 1. Organizatorzy uhonorują zdobywcę pierwszego miejsca nagrodą finansową w kwocie 1500 złotych, a zdobywców wyróżnień nagrodami wynoszącymi po 500 zł.

 2. Nagroda specjalna w wysokości 500 złotych przewidziana jest dla nauczyciela, który zostanie wskazany przez Uczestników jako Opiekun największej liczby filmów konkursowych.

 3. Nagrody zostaną pomniejszone o obowiązujące podatki.

 4. Nagrody zostaną wypłacone w drodze przelewu na rachunek bankowy podany przez nagrodzonego Uczestnika lub Opiekuna.

 5. W przypadku niepodania numeru rachunku bankowego w terminie do 10 grudnia 2018r. nagroda przepada.

 

VII Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Stowarzyszenie Fala Kultury z siedzibą w Warszawie, e-mail: stowarzyszeniefalakultury@gmail.com

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 3. Dane Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz jego prawidłowych rozliczeń: podatkowego i wobec organu współfinansującego.

 4. Dane mogą być publikowane przez Stowarzyszenie Fala Kultury oraz Urząd m.st. Warszawy.

 5. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym konkurs został przeprowadzony.

 6. Uczestnicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Uczestnicy mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

 8. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Dane osobowe uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub istotnej zmiany okoliczności nie dającej się wcześniej przewidzieć, w zakresie niezbędnym dla uwzględnienia tych zmian.

 2. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu w przypadku, gdy liczba nadesłanych prac zakwalifikowanych do Konkursu jest mniejsza niż 10.

 3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.100sekund.pl.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu.